Amílcar, 10 - 08031 Barcelona

933 571 554

Avuixdemà

L’#avuixdemà és el pla estratègic d’innovació pedagògica i de transformació de l’educació de les 25 escoles FEDAC.

A la FEDAC sempre ens hem caracteritzat per creure en el poder transformador de l’educació. És així com neix el projecte #avuixdemà, amb la voluntat de donar resposta als reptes de la societat del segle XXI a partir de la transformació dels paradigmes que han dominat l’educació fins ara.

Hem obert portes i finestres, hem mirat d’on venim i on anem, i plantegem revolucionar l’educació d’aquí a l’any 2024 amb una proposta educativa innovadora i de qualitat.

Projectes diferenciadors de l’#avuixdemà

Dins del pla d’innovació pedagògica #avuixdemà, hi ha un conjunt de projectes que prenen una rellevància especial i que ens diferencien: TUtopia, LeaderInMe (LEM), Bé Comú i el grups CREC.

TUtopia

La TUtopia és un projecte estratègic que presenta una nova visió de l’Evangeli, el fet religiós i l’espiritualitat amb un llenguatge renovat i actualitzat als nostres temps.

Bé Comú

El Bé Comú és el projecte transversal que prioritza les estratègies de transparència, cooperació i col·laboració de totes les persones que formen la comunitat educativa en bé del col·lectiu.

LeaderInMe (LEM)

LeaderInMe (LEM) és el projecte de desenvolupament del lideratge i la responsabilitat personal a través dels programa Els 7 Hàbits de la gent altament efectiva de Franklin Covey.

Grups CREC

Els grups CREC constitueixen el projecte d’animació i reflexió d’inspiració cristiana que s’ofereixen als alumnes de les escoles FEDAC fora de l’horari escolar i que reforcen la formació integral dels nens i joves.

Escola Verda

El projecte d’Escola Verda promou la sensibilització de tota la comunitat educativa de les escoles FEDAC envers els valors de la sostenibilitat, tot afavorint l’interès per investigar fenòmens i adquirir nous coneixements científics. D'aquesta manera, el projecte d'Escola Verda permet repensar el currículum i plantejar l'estudi dels fenòmens socials i naturals tenint en compte la seva complexitat i situant l'alumne en el seu entorn.

Alhora, el projecte també es proposa aconseguir una gestió sostenible de les escoles pel que fa a consum de recursos, gestió de residus, etc., i afavorir l'extensió dels hàbits i conductes sostenibles a tota la comunitat eductiva i en tots els àmbits i espais: aules, menjadors, patis, secretaria, etc. Ens plantegem, per tant, formar ciutadans crítics i participatius capaços de fer front al repte de la sostenibilitat.

Aprenentatge-Servei (ApS)

El projecte Aprenentatge-Servei (ApS) combina els processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en una sola acció. Així, els alumnes aprenen mentre treballen en les necessitats reals de l’entorn amb la finalitat de millorar-lo.

Els projectes Aprenentatge-Servei (Aps) que impulsem a les escoles FEDAC agrupen, per tant, tres elements que els caracteritzen: la resposta a necessitats reals de l'entorn de l'escola, el servei a la comunitat i el procés d'aprenentatge integrat en el currículum.

D'aquesta manera, aquestes projectes ofereixen als alumnes la possibilitat de comprometre's en activitats socials, que reforcen valors de respecte, responsabilitat, justícia, alteritat..., mentre participen en la millora de l'escola, el barri, el poble o la ciutat. Aquesta participació activa els permet fer una lectura de la realitat social i del context, i alhora aprendre continguts del currículum a través de l'experiència.

Els projectes Aprentatge-Servei (Aps) que duem a terme a les escoles FEDAC comprenen un ampli ventall de serveis a la comunitat: conservació del medi ambient, projectes de suport i acompanyament a l'escolarització i la formació, projectes de prevenció i millora en l'àmbit de la salut, projectes per estimular la participació al barri o a l'entorn immediat, serveis per millorar la qualitat de vida dels veïns, etc.

Projecte lingüístic 3L

El projecte lingüístic 3L és el projecte d'Escola Multilingüe de les escoles FEDAC. Està estretament vinculat en el desenvolupament i l’assoliment de la competència comunicativa dels nostres alumnes en acabar l'educació obligatòria en les dues llengües oficials de Catalunya, català i castellà, i en llengua anglesa.

Entenem la competència comunicativa com la capacitat de saber gestionar la diversitat de llengües per comunicar oralment (conversar, escoltar i expressar-se), per escrit i amb els llenguatges audiovisuals. Per aconseguir-ho, a les escoles dissenyem situacions d'aprenentatge globals que permeten posar en pràctica les estratègies lingüístiques i comunicatives a la solució dels problemes que plantegem als alumnes. Implementem, així, un ensenyament integrat de les llengües, que coordina els continguts que s'aprenen i les metodologies en les diferents situacions a l'aula, amb l'objectiu que els alumnes avancin cap a l'assoliment de la competència plurilingüe i intercultural.

Per impulsar el domini de la llengua anglesa, a les escoles FEDAC apostem per la metodologia CLIL/AICLE (Aprenentatge Integrat de Contingut i Llengua Estrangera), amb la qual els alumnes aprenen al mateix temps la llengua estrangera i els continguts d'àrees no lingüístiques. També acollim a les escoles auxiliars de conversa d'anglès, participem en projectes escolars europeus (eTwinning, Erasmus+), preparem els alumnes per presentar-se als exàmens oficials d'anglès de Cambridge, organitzem estades i colònies lingüístiques o creem espais d'ús de la llengua anglesa, entre d'altres.

TÀCtil

El projecte TÀCtil integra les tecnologies de la informació i la comunicació en la dinàmica pedagògica i metodològica de la FEDAC, de manera que es converteixen en eines bidireccionals per a l'ensenyament i l'aprenentatge.

TÀCtil incorpora les eines G Suite i el llenguatge computacional a l'aula, així com dispositius com tauletes digitals o ordinadors Chromebook d'ús individual a partir de 3r de primària. L'objectiu és empoderar els alumnes i educar-los en l'ús responsable de les eines digitals perquè puguin resoldre amb esperit crític i de manera eficaç les qüestions, necessitats i reptes que es plantegen en situacions properes, significatives i funcionals, pròpies del segle XXI.

Espais memorables

Redissenyem els espais de les escoles FEDAC, ja que els entenem com a ambients que faciliten l'aprenentatge i les experiències memorables dels alumnes. La neurociència corrobora la nostra intuïció que els espais de les escoles han de ser amables, acollidors, poc carregats i amb una acurada il·luminació per afavorir la relació, el diàleg, la col·laboració i la creativitat, i encomanar als alumnes la passió per aprendre.

Per això, concebem els espais com a llocs per compartir, aprendre, pensar, emprendre, conviure, superar-se i construir en equip, amb aules, patis i racons versàtils i flexibles per als aprenentatges actius i variats d'infants i joves.

Eskcmat (escacs educatius i socials)

A les escoles FEDAC utilitzem els escacs com a eina educativa a totes les etapes, introduint progressivament els alumnes en l'aprenentatge d'aquest joc. Està demostrat que la pràctica dels escacs en nens i nenes en edat escolar afavoreix el seu desenvolupament cognitiu i ajuda aquells alumnes amb dificultats d'aprenentatge, dislèxia, etc.

Però els beneficis de la introducció dels escacs educatius a l'aula van molt més enllà: afavoreixen la capacitat de concentració, la resolució de problemes, la presa de decisions, l'aprenentatge a partir de l'error, la motivació, la responsabilitat, l'empatia envers els companys, la perseverança per seguir aprenent i millorant...

A la pàgina web eskcmat.cat trobareu més informació sobre el projecte d'escacs educatius a les escoles FEDAC, així com recursos pedagògics i notícies en obert per a qualsevol centre educatiu que vulgui introduir el joc dels escacs a les seves aules.

Laboratoris d'idees i innovació

A la FEDAC impulsem la innovació pedagògica i educativa a partir del treball en equip dels educadors de les 24 escoles FEDAC. Les sinergies que es creen en aquests grups de treball faciliten la generació d'idees i projectes, fet que repercuteix en la millora continuada del pla estratègic #avuixdemà2024 i en la qualitat de la nostra proposta educativa.

Actualment a la FEDAC tenim en funcionament els següents laboratoris, generadors d'idees i d'innovació:

  • Equip sTEPs: L'equip sTEPs està format principalment per educadors FEDAC —però també per alumnes i famílies— experts en l'ús d'eines i tecnologies digitals en l'àmbit educatiu. A través de la web steps.cat, ofereixen la seva expertesa a altres centres educatius, famílies, col·lectius o professionals que necessiten empoderar-se en les anomenades Tecnologies de l'Empoderament i la Participació (TEP). La idea de crear l'equip sTEPs sorgeix durant el confinament de l'any 2020, quan la necessitat de dominar les eines i els recursos digitals en el sector educatiu es va fer més palès que mai. Convençuts que ja no hi ha un camí enrere, educadors FEDAC vam creure convenient crear l'equip sTEPs per compartir amb la societat la nostra experiència i coneixements, fruit de la implementació del projecte TÀCtil a les 24 escoles FEDAC fa gairebé 10 anys.

  • Equip Shaker: Els educadors shakers de les 24 escoles FEDAC tenen com a missió sacsejar des de la base les escoles. L'equip Shaker està format per educadores i educadors especialment inquiets i compromesos amb la innovació educativa, la generació d'idees, l'exploració de noves metodologies i el canvi de rutines a les escoles. A més de fomentar la generació d'idees, els shakers provoquen que a les escoles "passin coses" i acompanyen i guien els altres educadors del claustre en els processos d'innovació i millora.

  • Equip deCORart: L'equip deCORart de les escoles FEDAC treballa i genera idees i propostes per donar resposta al repte "Els espais parlen" del pla d'innovació #avuixdemà2024. És l'equip transformador perquè l'espai físic de cadascuna de les nostres escoles esdevingui un lloc acollidor i estimulant per a l'aprenentatge dels alumnes, donant cabuda als nous criteris psicològics, pedagògics i sociològics. A més, a partir del curs 2020-21, l'equip deCORart és impulsor del nou projecte de la FEDAC "Més Art a les escoles", amb el qual ens proposem transformar les escoles augmentant la presència de les disciplines artístiques en el currículum.

Projectes de l'escola FEDAC-Amílcar

A més de dur a terme amb els alumnes els projectes diferenciadors vinculats al pla d’innovació pedagògica #avuixdemà, a FEDAC Amílcar participem també en una sèrie de projectes d’escola.

Pla d’innovació i millora

Com ens ajuda l’#avuixdemà a millorar i a ser innovadors en el camp de l’educació? Descobreix els Principals Objectius Estratègics (POEs) de l’#avuixdemà.

Els 24 reptes

Descobreix els 24 Reptes que han originat l’#avuixdemà i als quals volem donar resposta.

Contacta amb nosaltres

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de la fundació.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website